1-9

آخرین اخبار در مورد تجهیز بیمارستان

ضرورت افزایش دانش و مهارت با هدف ارتقای خدمات بیمارستانی

رئیس هفتمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان گفت: نقش بیمارستان‌ها از محیط ساده ارائه دهنده خدمت سلامت به پیشاهنگی در حوزه خدمات اجتماعی با محوریت سلامت ارتقا یافته است. علیرضا زالی در مراسم هفتمین کنگره تخصصی و چهارمین کنگره بین‌المللی ساخت بیمارستان، یکی از مهمترین اهداف این کنگره را افزایش دانش و مهارت با هدف ارتقای خدمات بیمارستانی عنوان کرد. رئیس هفتمین کنگره تخصصی و چهار ...