1-9

آخرین اخبار در مورد سازمان جهانی یونسکو

موسیقی ایران؛ میراث ناملموس ثبت شده ایران در یونسکو

پدیده ثبت هر موضوعی به ویژه ردیف‌های موسیقی چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی، اتفاق بسیار مثبت و خوبی است. بهروز وجدانی، پژوهشگر مردم شناسی و موسیقی ایرانی، درمورد ضرورت ثبت ردیف‌های موسیقی ایرانی در سازمان جهانی یونسکو بیان کرد: طبق قوانین و مقررات یونسکو، کشور‌هایی که ارائه دهنده هر پرونده‌ای به منظور ثبت میراث ناملموس جهانی هستند، ابتدا باید در کشور خودشان، آن را به ثبت ملی برسانند که این ک ...